درباره ما

انجمن صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی خودرو در راستای حمایت از مراکز معاینه فنی و ارتباط مفید و موثر میان مردم و شهرداری‌ها می‌کوشد تا نواقص را برطرف ساخته و در جهت ارتقای خدمات‌دهی به شهروندان گام بردارد.